Wiadomość

m przeksztalcenia

Proces przekształcania spółek może być czasochłonną, biurokratyczną i kosztowną procedurą. Przy tej operacji mogą być choćby konieczne skomplikowane rozliczenia księgowości. Czasem proces ten jest jednak niezbędny z punktu widzenia danej działalności gospodarczej. Prowadzenie spółki na dotychczasowych warunkach może przestać być optymalne i zamiast pomagać, będzie hamować rozwój przedsiębiorstwa.

pexels photo 10

 

Naruszenia znaków towarowych w niektórych branżach to chleb powszedni. Wykrywając naruszenie np. w Internecie warto zrobić print screen i potwierdzić ten fakt u notariusza (wówczas mamy niezbity dowód). Zanim złożymy pozew, który może być początkiem długiego procesu sądowego, zaleca się złożyć pismo przedprocesowe. Naruszyciel będzie miał szanse odnieść się do swojego czynu i być może z punktu widzenia naszego interesu ugoda okaże się korzystniejsza.

ProkuraProkura to pełnomocnictwo, które może być udzielane wyłącznie przez przedsiębiorcę, który jest zobowiązany do wpisu do rejestru przedsiębiorców. Jest to jednostronna czynność prawna, która dla swojej ważności zawsze wymaga formy pisemnej (zwykłej). Ponadto czynność ta powinna zostać zgłoszona przez przedsiębiorcę do rejestru przedsiębiorców. Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Prokurent nie może przenieść prokury na inne osoby, jednakże może on ustanawiać pełnomocników, ale tylko do czynności objętych zakresem jego własnych kompetencji. Oświadczenie woli składane przez prokurenta w imieniu przedsiębiorcy powinno być złożone w postaci pisemnej, a nadto powinien zostać złożony własnoręczny podpis prokurenta zgodny ze wzorem podpisu, znajdującym się w aktach rejestrowych oraz powinno się wskazać, że dana osoba występuje w roli prokurenta, chyba że z treści dokumentu to wynika.

W Polsce, podobnie jak w innych państwach, funkcjonuje  wiele różnych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw.

Zakładając przedsiębiorstwo, należy podjąć decyzję, która z form będzie najodpowiedniejsza dla realizacji jego celów.

Najogólniej podział przedsiębiorców ze względu na formę organizacyjno-prawną wygląda następująco: