Wiadomość

Pojęcie służebności przesyłu zostało wprowadzone do polskiego prawodawstwa z dniem 3 sierpnia 2008 r. Prawo to polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorstwa którego infrastruktura przebiega przez nieruchomość bądź też przedsiębiorstwo dopiero zamierza wybudować infrastrukturę np. linię energetyczną, wodociąg, gazociąg. Służebność przesyłu określa zakres w jakim przedsiębiorstwo może korzystać z nieruchomości na której jest lub będzie posadowiona jego infrastruktura. Jeżeli np. przez działkę przebiega kabel energetyczny o grubości 10 cm, to służebność przesyłu powinna obejmować powyższe 10 cm na całej długości kabla jak również pas eksploatacyjny, zapewniający dostęp do kabla energetycznego również na całej jego długości.

KonsumentKonsumentem, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 221 k.c.), jest wyłącznie osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Z samego brzmienia przepisu ustawy wynika, że za konsumenta może być uznana wyłącznie osoba fizyczna.

Wnioskować to można również z tego faktu, iż przepis art. 221 k.c., został umiejscowiony w Kodeksie Cywilnym w dziale „Osoby fizyczne”. Konsument dokonuje czynności prawnej, w szczególności w postaci umowy, czyli czynności dwustronnej. Przy ocenie czy dany podmiot jest konsumentem, brany jest pod uwagę brak bezpośredniego związku pomiędzy dokonaną przez dany podmiot czynnością prawną, a prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą bądź zawodową. Wnioskować z tego należy, że za konsumenta nie może być uznany podmiot, który jest jednocześnie w danej czynności prawnej przedsiębiorcą. Pojęcie działalności gospodarczej i zawodowej są pojęciami tożsamymi.

Jedną z najważniejszych kwestii podczas spraw rozwodowych jest opieka nad dziećmi.

Przygotowanie się do sprawy rozwodowej rzadko kiedy ogranicza się do wpisania w wyszukiwarkę frazy „prawnik gdynia i wybrania najkorzystniejszej cenowo oferty. Zanim wybierzemy właściwą kancelarię powinniśmy poważnie zastanowić się, co konkretnie chcemy na sali sądowej uzyskać.

Adwokat Marta Olejnik Hejne

W prawie rodzinnym obowiązuje domniemanie, które zakłada, że jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa pochodzi od męża matki. To samo prawo tyczy się także dzieci, które urodzą się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia węzła małżeńskiego. W praktyce może to powodować wiele komplikacji związanych z domniemaniem ojcostwa.