Wiadomość

Adwokat Marta Olejnik Hejne

W sprawach rozwodowych obowiązuje bezwzględny zakaz przesłuchiwania w charakterze świadków dzieci stron, które nie ukończyły 17 lat. Takie rozwiązanie ma na celu uniemożliwienie ich instrumentalnego wykorzystania oraz manipulowania nimi przez któregokolwiek z rodziców. Nie oznacza to jednak, że sąd w żadnym przypadku nie będzie się liczył ze zdaniem małoletniego.

Sąd niekiedy będzie wręcz zobligowany do wysłuchania dziecka. Obowiązek ten został wprowadzony w związku z ratyfikowaniem przez Polskę Konwencji o prawach dziecka. Sąd wysłucha małoletniego, jeśli pozwoli na to jego

Adwokat Marta Olejnik Hejne

Separacja polega na zniesieniu praw i obowiązków wynikających z małżeństwa, zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych. 

Węzeł małżeński cały czas jednak trwa, w konsekwencji żaden z małżonków nie może ponownie ożenić się lub wyjść za mąż. W związku z tym, zastanowić należy się jaki wpływ niesie ze sobą orzeczenie o separacji na dziedziczenie między małżonkami.

Nie ulega wątpliwości, że wpływ ten będzie doniosły, przede wszystkim jeśli chodzi o dziedziczenie ustawowe. Separacja powoduje bowiem, że

Adwokat Marta Olejnik Hejne

W Polsce coraz więcej osób cierpi na bezpłodność. Niemożność posiadania potomstwa może stać się przyczyną rozpadu małżeństwa i w konsekwencji wydania wyroku rozwodowego (bezpłodność a rozwód). Z reguły będzie to jednak powód niezawiniony, uznał tak m.in. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 10 marca 1951r., sygn. akt C 48/51.

Co jednak w przypadku gdy jeden z małżonków wcześniej wiedział, że nie może mieć dzieci i świadomie zataił ten fakt przed drugim?

Nie ulega wątpliwości, że osoby wstępujące w związek małżeński powinny być wobec siebie lojalne i szczere. We wskazanej sytuacji zachowanie bezpłodnego małżonka uznać należy za rodzaj

Adwokat Marta Olejnik Hejne

Zdrada małżeńska a także budowanie związku z innym partnerem jest jedną z najczęstszych przyczyn przypisania danej osobie winy w rozwodzie. W pewnych okolicznościach sąd może jednak orzec zgoła inaczej. Należy zdawać sobie z tego sprawę, tym bardziej, że wyrok w tym zakresie niesie ze sobą doniosłe skutki i wpływa chociażby na możliwość domagania się od byłego już małżonka alimentów.

Wszystko sprowadza się do tego, kiedy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia i co tak naprawdę do tego doprowadziło. Sąd przy ustaleniu winy zainteresowany będzie bowiem przede wszystkim tymi dwoma kwestiami.