Wiadomość

Adwokat Marta Olejnik Hejne

Wyrok rozwodowy może nieść ze sobą konsekwencje, z których na pierwszy rzut oka nie zdajemy sobie sprawy. Skupiając się na kwestii winy za rozpad małżeństwa i władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, zapominamy, że w orzeczeniu sąd często będzie musiał rozstrzygać także o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Możliwość doprowadzenia do eksmisji ex małżonka stanowi bowiem wyjątek, nie zawsze też udaje się rozwiązać polubownie sprawę ewentualnej wyprowadzki. 

O czym należy wówczas pamiętać ?

Adwokat Marta Olejnik Hejne

Z zasady orzekając rozwód, sąd wskazuje także, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Na zgodne żądanie małżonków zaniecha tego jednak. Może to być m.in. skutkiem zawartej między nimi ugody.

W takiej sytuacji przyjmuje się, że związek rozpadł się bez winy którejkolwiek ze stron. Czy warto jednak lekkomyślnie rezygnować z orzeczenia o winie, jeżeli małżeństwo rozpadło się wyłącznie wskutek zachowania jednego małżonka? Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć przecząco. Rozstrzygnięcie przez sąd w sentencji wyroku o winie rodzi doniosłe skutki w zakresie obowiązku alimentacyjnego między byłym już mężem i żoną. Jeżeli bowiem nie orzeknięto w tym zakresie, a eksmałżonek znajduje się w niedostatku (nawet jeśli to jego zachowanie doprowadziło de facto do rozwodu), może on żądać od drugiej strony dostarczania środków utrzymania.

Adwokat Marta Olejnik Hejne

W niektórych okolicznościach obowiązujące prawo dopuszcza możliwość żądania obniżenie alimentów. Stanowi o tym art. 138 k.r.o., z którego wynika, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Co wobec tego należy rozumieć pod pojęciem „zmiany stosunków”?

Otóż, wskazane wyrażenie sprowadza się przede wszystkim do zmniejszenia lub zwiększenia się możliwości finansowych zobowiązanego lub wzrostu lub zmniejszenia się potrzeb uprawnionego, przy czym każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Adwokat Marta Olejnik HejneNa mocy ustawy, w momencie zawarcia małżeństwa między mężem i żoną zaczyna istnieć wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty, które małżonkowie nabyli podczas jej istnienia. Dotyczy to rzeczy nabytych zarówno przez oboje jak i przez jednego z nich. W tego rodzaju wspólności małżonkowie są współwłaścicielami całego majątku. Co należy do majątku wspólnego, m.in.:

pieniądze otrzymane za pracę, środki z innej działalności męża lub żony, pieniądze oraz przedmioty, które zostały nabyte w czasie małżeństwa.