Wiadomość

m prawo

 

 

Czy spadek wchodzi do majątku wspólnego? Zdecydowana większość małżonków zwierając małżeństwo decyduje się na wspólność majątkową. Powstaje ona automatycznie wraz z zawarciem związku małżeńskiego. W przypadku gdy przyszli małżonkowie lub osoby będące już w związku małżeńskim zdecydują się na inny ustój majątkowy, muszą udać się do notariusza i zawrzeć odpowiednią umowę. W ramach umowy zawartej w formie aktu notarialnego, małżonkowie mogą rozszerzyć lub graniczyć wspólność majątkową. Mogą również ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowa taka może zostać zawarta przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa.

 

Doświadczenie śmierci bliskiej osoby dotyka niemal każdego człowieka. Oprócz oczywistych przeżyć natury emocjonalnej, żałobnicy mierzą się z problemem uregulowania spraw majątkowych zmarłego. Dziedziczenie spadku wiąże się z wieloma formalnościami i wymaga szczególnej ostrożności spadkobierców, a najlepiej – profesjonalnego wsparcia.

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego, którego przepisy regulują losy majątku zmarłego, a mianowicie przejście praw i obowiązków majątkowych na inne osoby fizyczne i prawne. Dział ten zawarty jest w czwartej księdze Kodeku cywilnego i obejmuje artykuły od 992 do 1088. Normuje on skutki prawne śmierci osoby fizycznej.

Stosunki prawne istniejące w chwili jej śmierci nie wygasają, lecz przechodzą na inne podmioty. W polskim prawie spadkowym majątek zmarłego może przejść na inne osoby na dwa sposoby. Wyróżnia się dziedziczenie na podstawie ustawy oraz dziedziczenie na podstawie testamentu, a zatem ustawa i testament to jedyne źródła powołania do spadku funkcjonujące w polskim prawie.

Przesłanki dziedziczenia przez spadkobiercęZdolność do dziedziczenia

Zdolność do dziedziczenia to zdolność nabywania praw i obowiązków w drodze dziedziczenia, a więc zdolność bycia spadkobiercą. Jest ona przejawem zdolności prawnej, czyli możliwości bycia podmiotem praw i obowiązków związanych z prawem cywilnym. Zdolność prawna jest pojęciem zawartym w art. 8 i nast. oraz w art. 33 i nast. k.c. W myśl polskiego prawa spadkowego zdolność do dziedziczenia mają zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Osoby fizyczne posiadają nieograniczoną zdolność do dziedziczenia, natomiast osoby prawne ograniczoną, w takim zakresie, w jakim ograniczona jest ich zdolność prawna.*

Jeśli chodzi o zdolność do dziedziczenia osób fizycznych, to każdy człowiek posiada ją od chwili urodzenia, albowiem zgodnie z art. 8 k.c. każdy człowiek od chwili urodzenia posiada zdolność prawną, a zdolność do dziedziczenia jest jednym z jej przejawów.  Polskie prawo przewiduje także zdolność do dziedziczenia przez dziecko poczęte (nasciturusa), ale nienarodzone w chwili otwarcia spadku.  Nasciturus, zgodnie z art. 927 § 2 k.c., posiada warunkową zdolność do dziedziczenia – dziecko poczęte w chwili otwarcia spadku może być spadkobiercą, pod warunkiem, że urodzi się żywe.