Wiadomość

Testament może zawierać wszystkie, kilka, albo tylko jedno z powyższych rozrządzeń.

Przykładowe rozrządzenia testamentowe:

Powołanie spadkobiercy, bądź spadkobierców:  Celem tego rozrządzenia jest wyłączenie ustawowego porządku dziedziczenia i ukształtowanie go własną wolą przez spadkodawcę. Zgodnie z art. 959 k.c., spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób. Spadkobiercami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

Można wymienić kilka przesłanek skuteczności ustanowienia spadkobiercy, a mianowicie:

  • powołanie do dziedziczenia musi nastąpić w testamencie,
  • ustanowienie spadkobiercy musi być dokonane przez spadkodawcę, o czym stanowi art. 944 § 2 k.c., zgodnie z którym testator – ze względu na osobisty charakter testamentu – nie może pozostawić wskazania spadkobiercy osobie trzeciej,
  • osoba spadkobiercy musi zostać określona w testamencie przez spadkobiercę w taki sposób, aby można było ją zidentyfikować.

Dziedziczenie ustawowe a dziedziczenie testamentowePowołanie do spadku jest instytucją, z której wynika prawna możliwość wejścia w ogół praw i obowiązków zmarłej osoby fizycznej. Zgodnie z treścią art. 926 § 1 k.c. wynika ono z ustawy albo z testamentu, które są jedynymi źródłami powołania do dziedziczenia występującymi w polskim prawie. Podstawą powołania do dziedziczenia ustawowego jest ustawa, natomiast powołanie do spadku w przypadku dziedziczenia testamentowego następuje na podstawie testamentu, czyli aktu woli spadkodawcy umożliwiającym zrealizowanie mu swoich zmierzeń na wypadek śmierci.

Sugerując się kolejnością wyliczenia tytułów powołania do spadku, zawartych w art. 926 § 1 k.c., należałoby stwierdzić, że ustawa ma pierwszeństwo przed testamentem. Jednak w rzeczywistości pierwszeństwo przyznać należy dziedziczeniu testamentowemu, czyli woli spadkodawcy, która została przez niego wyrażona w testamencie.