Wiadomość

polisolokata

 

 

Polisolokaty jeszcze do niedawna uważane były za bardzo niekorzystny sposób oszczędzania ze względu na olbrzymie opłaty likwidacyjne. Czy zmiany w prawie zachęcą klientów do oszczędzania na polisach lokacyjnych?

 

Pełnomocnictwo substytucyjneSubstytucja to inaczej podstawienie – w prawie, pojęcie to oznacza ustanowienie przez pełnomocnika dalszych pełnomocników dla mocodawcy. Taki dalszy pełnomocnik określany jest mianem substytuta. Substytuci zawsze działają bezpośrednio w imieniu mocodawcy i ich pozycja prawna jest taka sama jak pełnomocników bezpośrednio ustanawianych przez mocodawcę (pełnomocników głównych). Substytut staje się przedstawicielem mocodawcy (działa w jego imieniu i wywołuje bezpośrednie skutki w sferze prawnej mocodawcy) w zakresie nie szerszym niż pełnomocnictwo główne.

Często pojawia się błędne sformułowanie „odszkodowanie”. Odszkodowanie można uzyskać tylko wtedy, gdy zostanie wyrządzona szkoda na nieruchomości i należy się wyłącznie osobie, która była właścicielem w trakcie wyrządzenia szkody. Jeżeli nieruchomość została zbyta, nabywca nie nabywa prawa do odszkodowania, gdyż w momencie zakupu był świadomy stanu nieruchomości a tym samym przyjął stan w jakim nieruchomość się znajdowała.

Inaczej ma się sytuacja wynagrodzenia za bezumowne korzystanie oraz za służebność przesyłu.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2012 r. (sygnatura akt IV CSK 56/12) wynagrodzenie za instalację na działce powinno być ustanowione jednorazowo. Wynagrodzenie należne na podstawie Kodeksu cywilnego powinno uwzględniać cały uszczerbek będący następstwem ustanowienia służebności przesyłu, w tym także zmniejszenie jej wartości. Wynagrodzenie nie może być zasądzone „jednocześnie w formie jednorazowej i okresowej”. Błędne jest również twierdzenie, że wynagrodzenie jednorazowe przysługuje „za ustanowienie służebności”, a wynagrodzenie okresowe –„za trwanie służebności”.