Wiadomość

m przeksztalcenia

Proces przekształcania spółek może być czasochłonną, biurokratyczną i kosztowną procedurą. Przy tej operacji mogą być choćby konieczne skomplikowane rozliczenia księgowości. Czasem proces ten jest jednak niezbędny z punktu widzenia danej działalności gospodarczej. Prowadzenie spółki na dotychczasowych warunkach może przestać być optymalne i zamiast pomagać, będzie hamować rozwój przedsiębiorstwa.

Decyzja o podjęciu przekształcenia może mieć jednak istotne skutki dla całego przedsięwzięcia biznesowego, dlatego też warto zapoznać się bliżej z zasadami całego procesu i jego przebiegiem. Przekształcanie może dotyczyć spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych (spółki osobowe), a także spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych (spółki kapitałowe). Przekształcenie polega na zmianie formy prawnej spółki. Wchodzi ono w życie wraz z dokonaniem wpisu w rejestrze, zastępującego wykreślany przy tej okazji wpis starej spółki. Przekształcenie pozwala na zachowanie ciągłości istnienia danego podmiotu bez jego likwidacji.

Cały proces przekształcania spółek handlowych jest opisany w kodeksie spółek handlowych i może być dokonywane w każdym kierunku, czyli nie ma żadnych przeszkód by jedna ze spółek osobowych przemieniła się w inną spółkę osobową lub spółkę kapitałową. Tak samo jest zresztą w przypadku spółek kapitałowych. Kodeks zakłada, że przekształcając spółkę w inną należy przejść przez kilka etapów. Pierwszy z nich obejmuje sporządzenie planu przekształcenia i wymaganych załączników. Kolejny zakłada podjęcie uchwały o przekształceniu, a następnie powołanie członków organów spółki przekształconej lub wskazanie osób uprawnionych do prowadzenia spraw i reprezentacji spółki. Niezbędne jest także zawarcie umowy lub podpisanie statusu przekształconej spółki.

Wraz z przekształceniem i wpisem do rejestru, spółka otrzymuje nowy numer KRS. Zachowuje jednak dotychczasowy REGON i NIP. Spółka nie traci także zezwoleń, koncesji i ulg. Nie trzeba też ponownie składać dodatkowych oświadczeń o uczestniczeniu w przekształcanej spółce przez wspólników, choć w czasie samej procedury są one wymagane. Nie jest jednak możliwe przekształcenie, gdy stan finansowy spółki mógłby wywoływać niepewność wśród uczestników obrotu gospodarczego. Oznacza to, że nie można przekształcać spółek w upadłości, likwidacji lub której majątek ulega podziałowi. Jeśli właściciele spółki chcieliby zmienić jej nazwę przy okazji zamiany jej formy prawnej, muszą też pamiętać o tym, że co najmniej przez rok od dnia przekształcenia są zobligowani do podawania w nawiasie starej nazwy z dopiskiem „dawniej” obok nowej nazwy. Muszą również pamiętać o obowiązkowej zmianie oznaczenia formy prawnej – z tym wiąże się konieczność podawania np. skrótu S.A. zamiast dotychczasowego sp.k. 

Przekształcanie spółek to procedura o szerokim zastosowaniu. Pomaga w zoptymalizowaniu działalności gospodarczej i ułatwia funkcjonowanie oraz rozwój firmy. Umożliwia lepszą jej organizację. Jest to jednak dość zawiły proces, który może wymagać pomocy radców prawnych specjalizujących się w tej tematyce. Więcej informacji na stronie - www.kancelaria-cieslak.pl/przeksztalcanie-spolek-prawa-handlowego