Wiadomość

Firma - informacje ogólne

Firma to zgodnie z art. 43(2) § 1 k.c. oznaczenie, pod którym działa przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, ale wyposażona w zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 43(1) i 33(1) § 1 k.c.). Jest to oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, a osoby prawnej – jej nazwa. Na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym można wyróżnić pewne zasady, dotyczące tworzenia, używania i ochrony firmy.

Wymienić można:

 • zasadę jawności firmy – która wyrażona jest w obowiązku zgłoszenia firmy, jak również jej zmiany, do właściwego rejestru (firma osoby fizycznej uwidaczniana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a osoby prawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym), chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej (art. 43(2) § 2 k.c.);
 • zasadę wyłączności firmy – oznaczającą, że firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku (art. 43(3) § 1 k.c.);
 • zasadę prawdziwości firmy – zgodnie z którą firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu jej działalności, miejsca działalności czy też źródeł zaopatrzenia (art. 43(3) § 2 k.c.);
 • zasadę ciągłości firmy – która dotyczy sytuacji, w których można zachować dotychczasową firmę, mimo zajścia okoliczności, które mogą wskazywać na dokonanie zmiany firmy;

do sytuacji tych zaliczamy: 
- przekształcenie osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą, jak i spółki osobowej– z wyjątkiem określenia formy prawnej, jeśli uległa ona zmianie (art. 43(7)k.c.); 
- utratę członkostwa w spółce przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w spółce – spółka może zachować to nazwisko w firmie, jeśli wspólnik wyrazi na to pisemną zgodę, a w razie jego śmierci za zgodą jego małżonka i dzieci (art. 43(8) § 1 k.c.);
- kontynuowanie działalności gospodarczej osoby fizycznej przez inną osobę fizyczną, która jest jej następcą prawnym (art. 43(8) § 2 k.c.). Ze względu na konstrukcje nazw składających się na firmę, możemy wyróżnić:

 • firmy osobowe – składają się z nazwiska lub nazwisk wspólników, jak również do nazwisk mogą być dołączone imiona lub pierwsze litery imion, a także pseudonimy lub inne podobne oznaczenia, względnie z nazwy osoby prawnej;
 • firmy rzeczowe – zawierają określenie przedmiotu działalności przedsiębiorcy;
 • firmy fantazyjne – składają się ze słów dowolnie dobranych;
 • firmy mieszane – łączą cechy charakterystyczne różnych opisanych wyżej rodzajów.

Bibliografia:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.43.296)
 2. E. Bagińska (red.), Leksykon prawa cywilnego – część ogólna 100 podstawowych haseł, Warszawa 2011
 3. A. Koch, J. Napierała, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2011
 4. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2009
 5. J.J. Sitko, Firma i jej ochrona, Warszawa 2009