Wiadomość

Spółki prawa handlowego – spółka komandytowa i komandytowo-akcyjnaSpółka komandytowa

Spółka komandytowa jest korzystną formą prowadzenia przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy niektórzy wspólnicy (tak zwani komandytariusze) są gotowi zainwestować swoje pieniądze w spółkę i mieć swój udział w jej zyskach, ale nie godzą się na odpowiadanie własnym majątkiem za zobowiązania spółki (nie godzą się na ryzyko większe, niż wniesiona przez nich suma pieniędzy, tzw. kwota komandytowa). Pozostali wspólnicy (komplementariusze) gotowi są prowadzić i reprezentować przedsiębiorstwo oraz ponosić za nie pełną odpowiedzialność, jak również pokrywać ewentualne straty firmy ze swojego majątku. Spółka powinna posiadać co najmniej jednego komplementariusza i co najmniej jednego komandytariusza.

SWOBODA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMateria obejmująca zagadnienia dotyczące swobody działalności gospodarczej – kwestie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium RP oraz zadania określonych organów w tym zakresie – została w Polsce uregulowana w szczególności w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) – zwanej dalej „Ustawą”.

Pojęcie działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 2 Ustawy: „Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Z powyższej definicji można wyróżnić trzy elementy, które dana działalność musi spełniać, aby można było mówić o działalności gospodarczej. Cechy te to: zarobkowość oraz zorganizowany i ciągły charakter.

Firma - informacje ogólne

Firma to zgodnie z art. 43(2) § 1 k.c. oznaczenie, pod którym działa przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, ale wyposażona w zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 43(1) i 33(1) § 1 k.c.). Jest to oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, a osoby prawnej – jej nazwa. Na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym można wyróżnić pewne zasady, dotyczące tworzenia, używania i ochrony firmy.

Wymienić można:

  • zasadę jawności firmy – która wyrażona jest w obowiązku zgłoszenia firmy, jak również jej zmiany, do właściwego rejestru (firma osoby fizycznej uwidaczniana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a osoby prawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym), chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej (art. 43(2) § 2 k.c.);