Wiadomość

polisolokata

 

 

Polisolokaty jeszcze do niedawna uważane były za bardzo niekorzystny sposób oszczędzania ze względu na olbrzymie opłaty likwidacyjne. Czy zmiany w prawie zachęcą klientów do oszczędzania na polisach lokacyjnych?

 

Pełnomocnictwo substytucyjneSubstytucja to inaczej podstawienie – w prawie, pojęcie to oznacza ustanowienie przez pełnomocnika dalszych pełnomocników dla mocodawcy. Taki dalszy pełnomocnik określany jest mianem substytuta. Substytuci zawsze działają bezpośrednio w imieniu mocodawcy i ich pozycja prawna jest taka sama jak pełnomocników bezpośrednio ustanawianych przez mocodawcę (pełnomocników głównych). Substytut staje się przedstawicielem mocodawcy (działa w jego imieniu i wywołuje bezpośrednie skutki w sferze prawnej mocodawcy) w zakresie nie szerszym niż pełnomocnictwo główne.

Często pojawia się błędne sformułowanie „odszkodowanie”. Odszkodowanie można uzyskać tylko wtedy, gdy zostanie wyrządzona szkoda na nieruchomości i należy się wyłącznie osobie, która była właścicielem w trakcie wyrządzenia szkody. Jeżeli nieruchomość została zbyta, nabywca nie nabywa prawa do odszkodowania, gdyż w momencie zakupu był świadomy stanu nieruchomości a tym samym przyjął stan w jakim nieruchomość się znajdowała.

Inaczej ma się sytuacja wynagrodzenia za bezumowne korzystanie oraz za służebność przesyłu.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2012 r. (sygnatura akt IV CSK 56/12) wynagrodzenie za instalację na działce powinno być ustanowione jednorazowo. Wynagrodzenie należne na podstawie Kodeksu cywilnego powinno uwzględniać cały uszczerbek będący następstwem ustanowienia służebności przesyłu, w tym także zmniejszenie jej wartości. Wynagrodzenie nie może być zasądzone „jednocześnie w formie jednorazowej i okresowej”. Błędne jest również twierdzenie, że wynagrodzenie jednorazowe przysługuje „za ustanowienie służebności”, a wynagrodzenie okresowe –„za trwanie służebności”.

Pojęcie służebności przesyłu zostało wprowadzone do polskiego prawodawstwa z dniem 3 sierpnia 2008 r. Prawo to polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorstwa którego infrastruktura przebiega przez nieruchomość bądź też przedsiębiorstwo dopiero zamierza wybudować infrastrukturę np. linię energetyczną, wodociąg, gazociąg. Służebność przesyłu określa zakres w jakim przedsiębiorstwo może korzystać z nieruchomości na której jest lub będzie posadowiona jego infrastruktura. Jeżeli np. przez działkę przebiega kabel energetyczny o grubości 10 cm, to służebność przesyłu powinna obejmować powyższe 10 cm na całej długości kabla jak również pas eksploatacyjny, zapewniający dostęp do kabla energetycznego również na całej jego długości.