Wiadomość

KonsumentKonsumentem, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 221 k.c.), jest wyłącznie osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Z samego brzmienia przepisu ustawy wynika, że za konsumenta może być uznana wyłącznie osoba fizyczna.

Wnioskować to można również z tego faktu, iż przepis art. 221 k.c., został umiejscowiony w Kodeksie Cywilnym w dziale „Osoby fizyczne”. Konsument dokonuje czynności prawnej, w szczególności w postaci umowy, czyli czynności dwustronnej. Przy ocenie czy dany podmiot jest konsumentem, brany jest pod uwagę brak bezpośredniego związku pomiędzy dokonaną przez dany podmiot czynnością prawną, a prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą bądź zawodową. Wnioskować z tego należy, że za konsumenta nie może być uznany podmiot, który jest jednocześnie w danej czynności prawnej przedsiębiorcą. Pojęcie działalności gospodarczej i zawodowej są pojęciami tożsamymi.

Ważną kwestią przy pojęciu konsumenta jest jego szczególna ochrona, opierająca się na założeniu, że konsument, w stosunku do przedsiębiorcy – profesjonalisty, jest zawsze stroną słabszą. Wynika to chociażby ze stopnia kompetencji, wiedzy i dostępu do informacji, jak również możliwości ekonomicznych. Fakt uznania konsumenta za stronę słabszą wynika z ogólnie przyjętego twierdzenia, że posiada on mniejszą wiedzę o zawieranej umowie w stosunku do drugiej strony, która jest lepiej poinformowana, chociażby ze względu na fakt prowadzenia przez siebie profesjonalnej działalności.

Bibliografia:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.43.296).
  2. E. Bagińska (red.), Leksykon prawa cywilnego – część ogólna 100 podstawowych haseł, Warszawa 2011.
  3. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2009.