Wiadomość

Pojęcie służebności przesyłu zostało wprowadzone do polskiego prawodawstwa z dniem 3 sierpnia 2008 r. Prawo to polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorstwa którego infrastruktura przebiega przez nieruchomość bądź też przedsiębiorstwo dopiero zamierza wybudować infrastrukturę np. linię energetyczną, wodociąg, gazociąg. Służebność przesyłu określa zakres w jakim przedsiębiorstwo może korzystać z nieruchomości na której jest lub będzie posadowiona jego infrastruktura. Jeżeli np. przez działkę przebiega kabel energetyczny o grubości 10 cm, to służebność przesyłu powinna obejmować powyższe 10 cm na całej długości kabla jak również pas eksploatacyjny, zapewniający dostęp do kabla energetycznego również na całej jego długości.

Służebność przesyłu może powstać w trzech przypadkach:

  1. w drodze umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a właścicielem infrastruktury
  2. z mocy orzeczenia sądowego
  3. z tytułu zasiedzenia - w tym przypadku istnieją dwie możliwości:
  • zasiedzenie w dobrej wierze następuje po 20 latach
  • zasiedzenie w złej wierze po 30 latach

Art. 305[2] kodeksu cywilnego przewiduje odpowiednie prawa dla właścicieli nieruchomości jak również dla przedsiębiorców których urządzenia są lub mają być posadowione na nieruchomości.

  • Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.
  • Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Źródło: www.eligo.biz.pl