Wiadomość

Często pojawia się błędne sformułowanie „odszkodowanie”. Odszkodowanie można uzyskać tylko wtedy, gdy zostanie wyrządzona szkoda na nieruchomości i należy się wyłącznie osobie, która była właścicielem w trakcie wyrządzenia szkody. Jeżeli nieruchomość została zbyta, nabywca nie nabywa prawa do odszkodowania, gdyż w momencie zakupu był świadomy stanu nieruchomości a tym samym przyjął stan w jakim nieruchomość się znajdowała.

Inaczej ma się sytuacja wynagrodzenia za bezumowne korzystanie oraz za służebność przesyłu.

Z tytułu bezumownego korzystania, właścicielowi nieruchomości przysługuje wynagrodzenie za 10 ostatnich lat (w przypadku osób fizycznych) lub za ostatnie 3 lata (w przypadku przedsiębiorców). Okresy te wynikają wprost z okresu przedawnienia się roszczenia. Należy pamiętać, że bezumowne korzystanie występuje tylko wtedy gdy właściciel infrastruktury (np. linii energetycznej) nie miał żadnego tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością. Tytułem prawnym może być zgoda poprzedniego właściciela nieruchomości na nieodpłatne lub odpłatne korzystanie z części nieruchomości lub dokument stanowiący o wywłaszczeniu.

Za służebności przesyłurównież należy się wynagrodzenie, które jest liczone od dnia ustanowienia tego prawa w przyszłość.

Wynagrodzenia liczy się od powierzchni fizycznie zajętego gruntu na nieruchomości oraz rzutu przewodów na grunt. Oczywiście na sposób ich oszacowania wpływa wiele zmiennych czynników takich jak np. przesyłane napięcie w sieciach energetycznych, stopień uciążliwości ich przebiegania, wytyczenie drogi dojazdowej, obecność zewnętrznych urządzeń na terenie działki itp. – w tym zakresie każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek udowodnienia wielkości roszczeń.

Służebność przesyłu została ustanowiona w 2008 roku ustawą zmieniającą kodeks cywilny.

Źródło www.eligo.biz.pl