Wiadomość

KonsumentKonsumentem, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 221 k.c.), jest wyłącznie osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Z samego brzmienia przepisu ustawy wynika, że za konsumenta może być uznana wyłącznie osoba fizyczna.

Wnioskować to można również z tego faktu, iż przepis art. 221 k.c., został umiejscowiony w Kodeksie Cywilnym w dziale „Osoby fizyczne”. Konsument dokonuje czynności prawnej, w szczególności w postaci umowy, czyli czynności dwustronnej. Przy ocenie czy dany podmiot jest konsumentem, brany jest pod uwagę brak bezpośredniego związku pomiędzy dokonaną przez dany podmiot czynnością prawną, a prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą bądź zawodową. Wnioskować z tego należy, że za konsumenta nie może być uznany podmiot, który jest jednocześnie w danej czynności prawnej przedsiębiorcą. Pojęcie działalności gospodarczej i zawodowej są pojęciami tożsamymi.