Wiadomość

Adwokat Marta Olejnik Hejne

Nierzadko małżonkowie, będąc po rozwodzie, pragną rozpocząć życie od nowa. Jednym z elementów realizacji tego zamierzenia jest powrót do swojego nazwiska sprzed ślubu. Prawo dopuszcza taką możliwość.

Jakie czynności trzeba więc podjąć, by do tego doprowadzić?

Małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, powróci do niego, jeżeli złoży stosowne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Warto podkreślić, że uprawnienie to przysługuje zarówno mężczyźnie jak i kobiecie. Co ważne,

Adwokat Marta Olejnik Hejne

W sprawach rozwodowych obowiązuje bezwzględny zakaz przesłuchiwania w charakterze świadków dzieci stron, które nie ukończyły 17 lat. Takie rozwiązanie ma na celu uniemożliwienie ich instrumentalnego wykorzystania oraz manipulowania nimi przez któregokolwiek z rodziców. Nie oznacza to jednak, że sąd w żadnym przypadku nie będzie się liczył ze zdaniem małoletniego.

Sąd niekiedy będzie wręcz zobligowany do wysłuchania dziecka. Obowiązek ten został wprowadzony w związku z ratyfikowaniem przez Polskę Konwencji o prawach dziecka. Sąd wysłucha małoletniego, jeśli pozwoli na to jego

Adwokat Marta Olejnik Hejne

Separacja polega na zniesieniu praw i obowiązków wynikających z małżeństwa, zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych. 

Węzeł małżeński cały czas jednak trwa, w konsekwencji żaden z małżonków nie może ponownie ożenić się lub wyjść za mąż. W związku z tym, zastanowić należy się jaki wpływ niesie ze sobą orzeczenie o separacji na dziedziczenie między małżonkami.

Nie ulega wątpliwości, że wpływ ten będzie doniosły, przede wszystkim jeśli chodzi o dziedziczenie ustawowe. Separacja powoduje bowiem, że

Adwokat Marta Olejnik Hejne

W Polsce coraz więcej osób cierpi na bezpłodność. Niemożność posiadania potomstwa może stać się przyczyną rozpadu małżeństwa i w konsekwencji wydania wyroku rozwodowego (bezpłodność a rozwód). Z reguły będzie to jednak powód niezawiniony, uznał tak m.in. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 10 marca 1951r., sygn. akt C 48/51.

Co jednak w przypadku gdy jeden z małżonków wcześniej wiedział, że nie może mieć dzieci i świadomie zataił ten fakt przed drugim?

Nie ulega wątpliwości, że osoby wstępujące w związek małżeński powinny być wobec siebie lojalne i szczere. We wskazanej sytuacji zachowanie bezpłodnego małżonka uznać należy za rodzaj

Adwokat Marta Olejnik Hejne

Zdrada małżeńska a także budowanie związku z innym partnerem jest jedną z najczęstszych przyczyn przypisania danej osobie winy w rozwodzie. W pewnych okolicznościach sąd może jednak orzec zgoła inaczej. Należy zdawać sobie z tego sprawę, tym bardziej, że wyrok w tym zakresie niesie ze sobą doniosłe skutki i wpływa chociażby na możliwość domagania się od byłego już małżonka alimentów.

Wszystko sprowadza się do tego, kiedy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia i co tak naprawdę do tego doprowadziło. Sąd przy ustaleniu winy zainteresowany będzie bowiem przede wszystkim tymi dwoma kwestiami.