Wiadomość

m prawo

 

 

Czy spadek wchodzi do majątku wspólnego? Zdecydowana większość małżonków zwierając małżeństwo decyduje się na wspólność majątkową. Powstaje ona automatycznie wraz z zawarciem związku małżeńskiego. W przypadku gdy przyszli małżonkowie lub osoby będące już w związku małżeńskim zdecydują się na inny ustój majątkowy, muszą udać się do notariusza i zawrzeć odpowiednią umowę. W ramach umowy zawartej w formie aktu notarialnego, małżonkowie mogą rozszerzyć lub graniczyć wspólność majątkową. Mogą również ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowa taka może zostać zawarta przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa.

Wspólność majątkowa, a spadek.


W przypadku braku zawarcia umowy, o której mowa powyżej, standardowo do majątku wspólnego małżonków będą należeć przede wszystkim pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego małżonków, takie jak czynsz najmu lokalu, który jest współwłasnością małżonków. Do majątku wspólnego należą również środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz środki zgromadzone na subkoncie prowadzonym przez  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Jak mówią poznańscy adwokaci z Kancelarii Mielcarek - Namysł; małżonkowie poza majątkiem wspólnym posiadają także majątki osobiste, do których należą, w szczególności przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty uzyskane z tytułu nagrody, wszystko co małżonek nabył za środki pochodzące z jego osobistego majątku np. małżonek sprzedał samochód zakupiony jeszcze przed ślubem i już po ślubie za pieniądze uzyskane z jego sprzedaży kupił innych samochód. Do majątku osobistego małżonków należą także przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Oznacza to, że spadek oraz przedmioty nabyte tytułem zapisu i zapisu windykacyjnego nie wejdzie do majątku wspólnego, chyba że spadkodawca w testamencie postanowi inaczej. To od woli spadkodawcy, która jest wyrażona w testamencie, zależeć zatem będzie, czy dany przedmiot wejdzie do majątku wspólnego małżonków, czy też zgodnie z ogólną regułą wejdzie on do majątku osobistego spadkobiercy.


W skład spadku wchodzą prawa majątkowe i obowiązki dziedziczone po spadkodawcy, które z chwilą jego śmierci przechodzą na spadkobierców. Dziedziczenie, jeżeli spadkodawca nie zdecydował się na sporządzenie testamentu, następuje zgodnie z regulacją ustawową. Po spadkodawcy w pierwszej kolejności dziedziczą jego dzieci oraz małżonek. Spadkodawca w ramach testamentu może zdecydować także, że dziedziczyć będą po nim osoby nie należące do kręgu spadkobierców ustawowych. Spadkodawca może nie tylko zdecydować, że np. połowa spadku przypadnie danej osobie, ale może również zobowiązać spadkobiercę do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz innej osoby (zapis zwykły) oraz zdecydować, aby dana osoba otrzyma konkretny przedmiot (zapis windykacyjny). W tym ostatnim przypadku testament musi być jednak zawarty w formie aktu notarialnego. Reguła, zgodnie z którą w braku innej woli spadkodawcy wyrażonej w testamencie, dane przedmioty będąc należeć do majątku osobistego małżonka, dotyczy sytuacji, w której dana osoba dziedziczy część spadku lub uzyskuje dane świadczenie na podstawie zapisu zwykłego lub konkretny przedmiot na postawie zapisu windykacyjnego. Oznacza to, że również jeżeli spadkodawca w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego zdecydował, że małżonkowi przypadnie np. przedsiębiorstwo, gospodarstwo role, czy też np. dany obraz, przedmioty te, w braku odmiennej woli spadkodawcy nie będą należeć do majątku wspólnego małżonków.

 

Umowa majątkowa między małżonkami a spadek

 

Spadkodawca może zdecydować, że udział spadkowy przypadnie obojgu małżonkom. Pojawi się jednak pytanie, co w sytuacji, gdy małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego, ponieważ ma u nich miejsce rozdzielność majątkowa. Wolą spadkodawcy było, aby spadek przypadł obojgu małżonkom. W wskazanej powyżej sytuacji, małżonkowie nabędą dane przedmioty do każdego z majątków osobistych w częściach ułamkowych. Małżonkowie w ramach zawartej umowy mogą również zdecydować, że mimo posiadanej wspólności majątkowej nie chcą, aby spadek wchodził, pomimo woli spadkobiercy do ich majątku wspólnego. Wtedy również odziedziczone przedmioty małżonkowie nabędą w częściach ułamkowych.