Wiadomość

Od 1 stycznia 2016 wzrosły minimalne stawki opłat za czynności adwokackie.

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackiestawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych przedstawiają się następująco:

  • przy wartości sporu do 500 zł stawka 120 zł;
  • przy wartości sporu powyżej 500 zł do 1500 zł stawka 360 zł;
  • przy wartości sporu powyżej 1500 zł do 5000 zł stawka 1200 zł;
  • przy wartości sporu powyżej 5000 zł do 10 000 zł stawka 2400 zł;
  • przy wartości sporu powyżej 10 000 zł do 50 000 zł stawka 4800 zł;
  • przy wartości sporu powyżej 50 000 zł do 200 000 zł stawka 7200 zł;
  • przy wartości sporu powyżej 200 000 zł stawka 14 400 zł.

Adwokat przed przystąpieniem do prowadzenia sprawy ma prawo pobrać od zleceniodawcy ustaloną kwotę, która będzie stanowiła wynagrodzenie Adwokata. 

Sąd kończąc postępowanie ustala w jakiej wysokości strona przegrana jest zobowiązana zwrócić stronie wygranej poniesione koszty. Z zasady są to kwoty określone w rozporządzeniu.

Co to oznacza w praktyce?

Jeżeli dłużnik zalega nam kwotę np. 4500 zł, i jeżeli sprawę wygramy, Sąd zasądzi na naszą rzecz zwrot długu wraz z odsetkami, kosztów procesowych i poniesionych opłat sądowych, czyli dłużnik będzie zobowiązany zwrócić nam 4500 zł + odsetki + 1200 zł + koszty poniesionych opłat sądowych. Jeżeli jednak okaże się, że nasze roszczenie było niezasadne i sprawę przegramy to my będziemy zobowiązani zwrócić stronie przeciwnej koszty zastępstwa procesowego.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia będą stosowane dotychczasowe stawki do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

Stawki o których mowa powyżej podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Treść rozporządzenia wraz ze wszystkimi stawkami opublikowana została w Dzienniku Ustaw z dnia 5 listopada 2015 r. poz 1800. który można pobrać ze strony www.dziennikustaw.gov.pl

AP