Wiadomość

i love you 1310934Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżeństwo może również zostać unieważnione. Tego rodzaju decyzja musi być jednak podjęta przez sąd i na bazie właściwych ku temu przesłanek. Kiedy można skorzystać z takiej drogi zamiast rozwodu? 

O tym, czy małżeństwo może zostać unieważnione na gruncie prawa, decyduje w dużej mierze fakt, czy wystąpiły w nim określone przeszkody, które nazywane są przyczynami unieważnienia małżeństwa. Mogą być one podzielone na trzy grupy, a mianowicie przeszkody małżeńskie, brak oświadczeń woli oraz niedostatki pełnomocnictwa.

 

Przeszkody małżeńskie:

 • nieodpowiedni wiek – poniżej 18. roku życia, jednak sąd opiekuńczy może również zezwolić na zawarcie związku małżeńskiego kobiecie mającej ukończony 16. rok życia

 • choroba psychiczna współmałżonka lub jego niedorozwój umysłowy

 • całkowicie ubezwłasnowolnienie

 • powinowactwo w linii prostej

 • pokrewieństwo w linii prostej oraz jako rodzeństwo

 • bigamia – pozostawanie w związku małżeńskim

 • przysposobienie

 

Dużą rolę odgrywa w tym przypadku Urząd Stanu Cywilnego, którego zadaniem jest sprawdzenie, czy w przypadku danych osób nie zachodzą przeszkody małżeńskie. Niestety, nie zawsze urzędnicy posiadają w tym zakresie właściwe kompetencje, na przykład w przypadku chorób psychicznych czy niedorozwoju umysłowego.

 

Wady oświadczeń woli:

 • brak świadomości – może być to demencja lub inne choroby albo stany, które powodują wyłączenie świadomego wyrażania woli

 • błąd dotyczący tożsamości drugiej strony – może zachodzić przykładowo wtedy, gdy jedna ze stron ma brata lub siostrę bliźniaka

 • bezprawna groźba – w sytuacji, gdy składający oświadczenie mógł bać się, że grozi mu także niebezpieczeństwo osobiste, na przykład w przypadku wymuszonego małżeństwa

 

Braki w pełnomocnictwach:

 • pełnomocnictwo nieważne lub skutecznie odwołane

 • brak pozwolenia sądu na złożenie oświadczenia o zawarciu małżeństwa przez pełnomocnika

 

O czym należy pamiętać?

Przepisy wskazują, że nie można zażądać unieważnienia małżeństwa wtedy, gdy minie 6 miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, wykrycia błędu czy też bezprawnej groźby. W każdym z pozostałych przypadków termin ten wynosi 3 lata od dnia zawarcia związku małżeńskiego.

 

Pozew o unieważnienie małżeństwa składa się dla właściwego ze względu na zamieszkanie sądu okręgowego – tego, w którym małżonkowie ostatnio mieszkali wspólnie. Opłata od pozwu wynosi 200 złotych.

 

W przypadku władzy rodzicielskiej nad dziećmi oraz alimentów, a także kwestii majątkowych stosuje się przepisy dotyczące rozwodu. Dziecko, które urodziło się w małżeństwie unieważnionym, jest uznawane za urodzone w małżeństwie.

 

Małżonkom, którzy szukają pomocy prawnej w zakresie unieważnienia małżeństwa, pomóc może kancelaria adwokacka lub kancelaria radców prawnych specjalizującą się w prawie rodzinnym i opiekuńczym.

 

Zainteresowanych uzyskaniem fachowej pomocy w omawianym problemie zaprasza do skorzystania Kancelaria Radców Prawnych G&K z Krakowa.